Familie- og psykoterapeut

Blackbird Institutes uddannelse er for dig, der ønsker at blive familie- og psykoterapeut.

Formålet med vores 4-årige uddannelse er at uddanne relationskompetente familie- og psykoterapeuter, som er teoretisk og praktisk kvalificerede til at afholde professionelle og terapeutiske samtaler med en høj faglig etik – både med familier, individuelle klienter og med par.

Alle Blackbird Institutes uddannelser er i sagens natur fagpersonlige. Det betyder, at du som studerende, udover at få en omfattende og velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. Du vil opøve den kropslige bevidsthed, som skal til for at kunne mærke og italesætte, hvad der sker på din egen, såvel som en klients inderside og yderside. Du vil med sind såvel som krop få indtryk og gøre erfaringer, der styrker din kapacitet for differentiering, mentalisering og selvrefleksivitet.

Både 3. og 4. år består af 9 moduler, så overbygningen indebærer 18 moduler i alt. Hvert modul er á 3 dages varighed, og alle dage er fra kl.8.30-16.

familierådgiver uddannelsen

Blackbird Institute er evalueret af Dansk Psykoterapeutforening og Crossfields Europa og godkendt som et privat institut, der lever op til de ministerielle kriterier for private psykoterapeutuddannelser uden afvigelser.

Fælles for alle vores uddannelser er, at vi arbejder med kontakt. Kontakten til os selv og til andre, da den er afgørende for vores tryghed og trivsel. Når vi føler os trygge i os selv og sammen med andre, tør vi vise, hvem vi er. Det er der, vi forbinder os dybest. Vi er født til at være forbundne, og når vi ikke kan forbinde os, lider vi. Med en uddannelse hos os, bliver du i stand til at styrke kontakten til dig selv og dine relationer – samt at hjælpe andre med det samme.

Fie Hørby

Blackbird Institute uddannelser

Hvorfor tage en uddannelse til familie- og psykoterapeut

På vores 4-årige familie- og psykoterapeutiske uddannelse vil du få:

Styrket din relationskompetence og skærpet din evne til at tage personligt lederskab. På den måde bliver du i stand til at føre opbyggende og udviklende samtaler både med børn og voksne.
Samtaler, som inspirerer, forandrer, og udvider perspektiver og handlemuligheder. Dette gøres gennem en ligeværdig, anerkendende og nysgerrig tilgang til vores medmennesker og deres individuelle historier.

Familie- og psykoterapeutuddannelsen er for dig, som:

 • Vil være selvstændig praktiserende psyko- og familieterapeut.
 • Allerede er psykolog eller psykoterapeut og ønsker at opkvalificere dine familiefaglige kompetencer.
 • I dit arbejde savner større viden om, hvordan du bedst støtter og opbygger de mennesker, familier, børn og unge, som du har et professionelt ansvar for.
 • Ønsker at blive klogere på dig selv og dine medmennesker samt at finde din retning i endnu højere grad.

I løbet af 3. og 4. år har vi bl.a. fokus på

Kropsterapeutiske metoder 

Seksualitet

Parforholds- dynamikker i et tilknytnings- perspektiv

Nervesystemet

Traumer, dissociation og selvbeskyttelses–strategier

Børn med i den familieterapeutiske samtale

Emotionsfokuseret terapi

Skilsmisse og den sammenbragte familie

1.år

Relations- og ledelseskompetence

2.år

Familie- rådgiver

3.+4.år

Familie- og psykoterapeut

1.årig

krops- og traumeinformeret psykoterapi

Uddannelsen som familie- og psykoterapeut opfylder alle de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser – evalueret af Dansk Psykoterapeut Forening og Crossfields Europa

I løbet af 3. og 4. år får du:

Overbygningens 3. og 4.år

Overbygningens 3. og 4.år vil afspejle grunduddannelsens teoretiske og praktiske udgangspunkt og vise en progression i sværhedsgrad og dybde i undervisningens temaer. 3. og 4.år vil desuden indeholde et stigende antal timers færdighedstræning i terapeutiske samtaler. 

Overbygningen vil udover familieterapeutiske temaer indeholde undervisning i etik- og værdibegreber i behandling , jf. Psykoterapeutforenings etiske regelsæt for uddannelsessteder som beskrevet på: www.psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 

Blackbird Institute er godkendt som privat  psykoterapeutuddannelse af Dansk Psykoterapeutforening og Crossfields Europa.

Evalueringen er vigtig for os – og for dig, fordi den er et bevis og en dokumentation for, at uddannelsen er tidssvarende, og at standarden i undervisningen er høj. For at blive evalueret og godkendt kræver det, at der er en stærk sammenhæng imellem de teoretiske grundpiller, instituttet hviler på, de metoder vi underviser dig i, litteraturen vi anbefaler dig at læse og måden, vi certificerer dig på.

På overbygningen arbejdes der intenst med at observere og genkende de indre og ydre somatiske reaktioner i sig selv og andre. Efter endt uddannelse vil du derfor være i stand til at registrere og italesætte de kropslige udtryk hos klienten og kan inddrage denne viden i den terapeutiske samtale således, at klienten føler sig tryg og set i relationen.

Tilmelding

Næste 3.års hold starter den 9.september 2024

Prisen for overbygningen er kr. 55.000,- per år. inkl. certificering.

Prisstigninger pr. 1.oktober 2024

Den 1.oktober 2024 er prisen for 2.året, 3.året. og 4.året kr. 60.000,- pr.år..

Således koster:
Et års uddannelse kr.58.000,-
To års uddannelse kr.118.000,-
Tre års uddannelse kr.178.000,-
Fire års uddannelse kr.238.000,-

Du betaler kun for ét år ad gangen. Alle priser på Blackbird Institute er INKLUSIV certificering.

Du skal have gennemført de 2 foregående års uddannelse til Relationskompetent leder og familierådgiver, før du kan søge ind.

Det er ingen certificering efter 3. år. På den måde er 3. + 4. år sammenhængende og afsluttes først med en afsluttende certificering på 4. år.

Har du spørgsmål til familieterapeut uddannelsen?

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Udfyld formularen og så kontakter vi dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Undervisningen på uddannelsen veksler mellem teori, processer, praktiske øvelser, træning, kropsbevidsthed og demonstrationer.
Underviserne er alle specialister på deres område for at sikre et højt og opdateret fagligt niveau - formidlet levende og nærværende.

Generelle spørgsmål & svar

Blackbird Institute tilbyder 3 uddannelser: En 1-årig, 2-årig og 4-årig uddannelse.

Tager du alle fire års undervisning, tager du psykoterapeut uddannelsen og du bliver uddannet til psyko- og familieterapeut. Du kan vælge at tage de første to år og uddanne dig til relationskompetentleder og familierådgiver, og du kan også vælge at tage det første uddannelsesår og blive certificeret i relations- og livskompetence. Men alle uddannelser starter med 1.året.

25. oktober 2023 i København

Vi starter 1. årshold tre-fire gange om året. Næste førsteårshold i relations- og livskompetence. Du kan finde alle datoerne for det næste hold her.

Du møder op på instituttet tre sammenhængende dage om måneden fra 8.30-16.00 alle dage.

Et uddannelsesår består af ni moduler fordelt over ni måneder. Hvert modul er af tre dages varighed. Pr. d. 1. august 2023 ligger undervisningen altid fra kl. 8.30-16, alle modulernes tre dage. På hvert modul vil du typisk møde mindst to forskellige undervisere. Undervisningen vil være en dynamisk vekselvirkning mellem teori, selvrefleksion og træning for at sikre optimal læring.

Al undervisning foregår på Blackbird Institute, Ragnagade 7, 3. sal, 2100 København Ø.

Alle vores studerende forventes at læse den obligatoriske litteraturliste i løbet af deres uddannelse.

Overordnet er uddannelsen tilrettelagt, så der skal læses én bog forud for hvert modul, som tematisk er bundet op på og understøtter indfrielsen af modulets læringsmål.

I holdbeskrivelserne, som de studerende får udleveret, når de påbegynder et studieår, fremgår den obligatoriske og anbefalede litteratur under beskrivelsen af hvert enkelt modul.

Nedenstående litteratur er vejledende og med forbehold for ændringer fra år til år.

1. år Relations- og livskompetence:

Modul 1

Schibbye, Anne-Lise Løvlie & Løvlie, Elisabeth (2018). Du og barnet – en bog om at skabe gode relationer til børn. Akademisk Forlag.

Modul 2

Hørby, Fie. (2019). Drop opdragelsen (2. udgave). Gyldendal.

Modul 3

Moe, Karina Helsted. (2020). Bodyfulness, din vej tilbage til kroppen. Myrens.

Sigsgaard, Erik. (2007): Skæld mindre ud. Gyldendal.

Modul 4

Wennerberg, Tor. (2011). Vi er vores relationer. Dansk Psykologisk Forlag. ­­(1. del af bogen)

(Denne bog kan også med fordel læses efter modulet)

Modul 5

Der skal ikke læses noget til dette modul.

Modul 6

Due, Mattias Stølen. (2019). Pas på parforholdet, når kærligheden er kommet for at blive. Kristeligt Dagblads Forlag.

Modul 7

Juul, Jesper. (2004). Livet i familien - de vigtigste værdier i samliv og børneopdragelse. Apostrof.

Juul, Jesper, Jensen, Helle, Høeg, Peter, Stubberup, Michael, Bertelsen, Jes & Hildebrandt, Steen. (2012). Empati, det der holder verden sammen. Gyldendal. 

Modul 8

Miller, Alice. (1979, 2022). Det selvudslettende barn. Hans Reitzels Forlag, Klassikere.

 
2. år Relationskompetent leder og familierådgiver

Modul 1

Weston, Marta Cullberg. (2010). Fra skam til selvrespekt. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 2

Axelson, Barbro Lennéer (2011). Tab – Om sorg og livsændring. Hans Reitzels Forlag.

Wallroth, Per (2011). Mentaliseringsbogen. Gyldendal.

Anbefalet litteratur:

Greenberg, Leslie, Sinding, Inge Aksel & Stiegler, Jan Reidar (2017). Klok på følelser – det følelsene prøver å fortelle deg. Gyldendal Norge.

Johansson, Vilma Sandnes (2022). Tænk ikke på mig. Gutkind.

Yalom, Irvin D. (2008). Som at se på solen – at leve med døden. Gyldendal.

Modul 3

Juul, Jesper (1998). Familierådgivning – perspektiv og proces. Schønberg (Gyldendal).

Madsen, Annette Due (2012). Far, mor og skilsmissen – At være børnene i midten. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 4

Kristensen, Jan Kaa & Højland, Anna-Katherine (2022). Familiedannelse - Tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier. Dansk Psykologisk Forlag.

Læs heri følgende kapitler og afsnit:

 • Kapitel 6: Opgør med traditionel familiedannelse i moderniteten, s. 136-138
 • Familiedannelse fra et normkritisk standpunkt, 138-149
 • Kapitel 7: Mødet med barnet som det er.
 • Mødet med det offentlige system, 187-197
 • Kapitel 10: Den professionelle på familiedannelsesområdet, 248-269.

Læs desuden Psykoterapeutforeningens etikregler: https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/ 

Modul 5

Belin, Sverker (1999). Galskabens magt. Gyldendal. (Kapitel 5, Modoverføring s.41-57)

Hart, Susan (2009). Den følsomme hjerne - hjernens udvikling gennem tilknytning og samhørighedsbånd. Hans Reitzels Forlag. (kap. 13)

Schibbye, Anne-Lise Løvlie (2016). Relationer - et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi (2. udgave). Akademisk Forlag. (Del 3, kap.8 Overføring/modoverføring)

Modul 6

Glistrup, Karen (2014). Hvad børn ikke ved ... har de ondt af - Bryd tavsheden (3. udgave). Hans Reitzels Forlag.

Glistrup, Karen (2022). Snak om det … med alle børn - En bog om følelser i familien. Dafolo.

Westmark, Thilde, Nissen, Dorte, Offenberg, Lasse & Lund-Jacobsen, Dorte (2012). Konsulent, men hvordan? Akademisk Forlag. 

Modul 7

Brown, Brené (2019). Mod til at lede - vovemod i arbejdslivet, svære samtaler, hele hjerter. Dansk Psykologisk Forlag.

Anbefalet litteratur:

Mourier, Morten (2017). Porten til det nye lederskab. Akademisk Forlag.

Modul 8

Wennerberg, Tor (2015). Selv og sammen - Om tilknytning og identitet i relationer. Dansk Psykologisk Forlag.

3. år  Familie- og psykoterapeut uddannelsen

Modul 1

Hart, Susan (Red.), Sørensen, Jens Hardy, Risom, Jens-Erik, Sørensen, Lars J. & Bentzen, Marianne. (2012). Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. Hans Reitzels Forlag.

Modul 2

Weeke, Ulla Rung. (2018). At danse med nervesystemet - om liv og bevægelse i traumetilstande og glæde. Skriveforlaget.

Modul 3

Hart, Susan. (2011). Dissociationsfænomener. Hans Reitzels Forlag.

Modul 4

Holm, Inge S. (2021). Forkert – skam, skyld og selvsabotage. Historia.

Modul 5

Johnson, Sue. (2017). Hold mig - en vejviser til varig kærlighed. Forlaget Mindspace. (s. 9-140)

Modul 6

Brubacher, Lorrie L. (2018). Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin – nøglerne til forandring for kriseramte par. Forlaget Mindspace.

Modul 7

Lyager, Lone & Lyager, Jette. (2015). At bestige bjerge - gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Klim.

Modul 8

Lins, Karina Kehlet (2018). Samtalen om sex. Hans Reitzels Forlag.

Perel, Esther (2016). Erotisk intelligens. Gyldendal.

Psykologiens videnskabsteori

Christensen, Gerd. (2014). Psykologiens videnskabsteori - en introduktion. Samfundslitteratur.

Øvrig litteratur

Nissen, Connie (2016). Sansemotorik og samspil - forstå børn, der er svære at forstå. Dansk Psykologisk Forlag.

4. år Familie- og psykoterapeut uddannelsen

Modul 1

Hansen, Ruth & Mortensen, Peter. (2017). Oplevelsesorienteret familieterapi. At være sig selv – sammen. Gyldendal.

Johnson, Susan M. (2019). Tilknytningsteorien i aktion – Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier. Forlaget Mindspace.

Modul 2

Ottosen, Mai Heide. (2016). Delebørn - det vi ved, det vi gør - og det børnene siger. Akademisk Forlag.

Kristensen, Jan Kaa. (2019). Bliv skilt, uden at gå i stykker. Dansk Psykologisk Forlag.

Anbefalet litteratur

Levine, Peter & Kline, Maggie (2012). Traumer set med barnets øjne. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 3

Schibbye, Anne-Lise Løvlie. (2016). Relationer - et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi (2. udgave). Akademisk Forlag.

Modul 4

4 udleverede artikler:

- Narrativ pædagogik - det handler om livskraft 

- Bevidning og bevidningsbreve

- Terapeutens position i arbejdet med familier og deres børn

- Hvordan man rekrutterer publikum til børns foretrukne fortællinger

Modul 5

Der skal ikke læses litteratur til dette modul.

Modul 6

Jensen, Bettina Myggen & Pettersen, Fatima Lindegaard. (2015). Perspektiver på psykiatriske diagnoser. Hans Reitzels Forlag.

Anbefalet litteratur

Sørensen, Lars J. (2005). Smertegrænsen – traumer, tilknytning og psykisk sygdom. Dansk Psykologisk Forlag.

Modul 7

Lyager, Lone & Lyager, Jette. (2015). At bestige bjerge - gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd. Klim.

Modul 8

Heller, Laurence S. & LaPierre, Aline. (2014). Udviklingstraumer - Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt. Hans Reitzels Forlag.

Anbefalet litteratur

Yalom, Irvin D. (2006) Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzels Forlag.

Psykologiens videnskabsteori

Christensen, Gerd. (2014). Psykologiens videnskabsteori - en introduktion. Samfundslitteratur.

Uddannelsen koster kr. 55.000,- pr.år. inkl. certificering

Et års uddannelse koster 55.000,- kr
To års uddannelse koster 110.000,- kr.
Tre års uddannelse koster 165.000,- kr
Fire års uddannelse koster 220.000,- kr.

Du betaler kun for et år ad gangen.

Den 1.juni 2024 er prisen for den 1-årige uddannelse kr.58.000,-

Den 1.oktober 2024 er prisen for 2.året, 3.året. og 4.året kr. 60.000,- pr.år.

Således koster:
Et års uddannelse kr.58.000,-
To års uddannelse kr.118.000,-
Tre års uddannelse kr.178.000,-
Fire års uddannelse kr.238.000,-

Du betaler kun for ét år ad gangen. Alle priser på Blackbird Institute er INKLUSIV certificering.

 

MAX. 20 studerende på hvert hold.

Det behøver du ikke.

Vi tilbyder to betalingsmuligheder:

1) Du betaler uddannelsens fulde beløb på 55.000,- betales ved tilmelding.

2) Du betaler i 3 rater med et tillæg på 2.500,- i administrationsgebyr, som er iberegnet i rate 2 og 3.
Rate 1: 10.000kr. betales ved tilmelding og refunderes ikke, hvis du melder fra.
Rate 2: 23.750 kr. betales 14 dage før studiestart.
Rate 3: 23.750 kr. betales mellem modul 2 og 3.

 

Uddannelsen er ikke SU-berettiget og er ikke en diplom-uddannelse. Men ring til os, da der er andre muligheder.

Hvis du er ansat, kan du spørge din arbejdsgiver om du kan betale for uddannelsen via bruttolønsordningen. Du kan læse om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside.

Er du medlem af et fagforbund, kan du kontakte dem og spørge om, det er muligt at søge midler via forbundets kompetencefond.

Grunduddannelsen i relations- og livskompetence er relevant på de fleste arbejdspladser. Den kan bl.a. hjælpe jer med at mindske stress, håndtere konflikter og øge trivslen. Hvis din arbejdsgiver vil betale helt eller delvist for din uddannelse, kan vi hjælpe med at dele betalingen op.

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere eller vende dine muligheder med os.

Send os en mail på:

[email protected]

Eller ring på:

2211 1866

Vi har telefontid alle hverdage kl. 10-14

Det gør du ikke, da private uddannelser og kurser ikke bliver ECTS-vurderet.

Ja, Blackbird Institute er godkendt og evalueret af Dansk Psykoterapeutforeningen, samt certificeret af Crossfields Institute.

 

Cirka 3 timer + læsning af litteratur.

Som udgangspunkt er uddannelsen lavet, så du kan have både fuldtidsarbejde og familie samtidig med, at du studerer. Vi opfordrer til, at du mødes med din studiegruppe mindst én gang mellem modulerne på et møde af cirka 3 timers varighed, hvor I sammen vil gennemgå modulets læring og integrere den teori og undervisning, du har modtaget.
Når du tilmelder dig uddannelsen, får du en litteraturliste som består af 9 fagbøger svarende til en bog mellem hvert modul.

Du er velkommen til at kontakte os på 2211 1866, hvis du vil høre mere om, hvor meget tid vores studerende bruger på uddannelsen, og hvis du vil vende, hvordan det passer med dit familie- og arbejdsliv.

Ja, det kan du!

Cirka én gang om måneden inviterer Blackbird Institute dig til en informationsaften om familieterapeut / psykoterapeut uddannelsen.

Se HER hvornår næste informationsaften er.

På vores informationsaftener vil vi fortælle om uddannelsens indhold og det videnskabelige grundlag, Blackbird Institute hviler på. Du får en smagsprøve på det, du vil lære, og du hører om de krav, der stilles til dig i løbet af uddannelsen.

Du kan også altid møde os over telefonen på 2211 1866. Ring gerne med ethvert spørgsmål, stort som småt.

Du er også velkommen til at ringe på tlf. 2211 1866 og få et personligt møde med os her på instituttet på et tidspunkt, der passer dig. 

Se hvornår vi næste gang afholder informationsaften og hvor det foregår, lige her.

Tilmeld dig på [email protected] – eller ved at udfylde formularen her.

Vi er naturligvis glade for børn på Blackbird Institute, og vi oplever, at mange af vores kursister bliver gravide undervejs i deres uddannelsesforløb.

Svaret er ja, det må du gerne, så længe du selv er i stand til at få noget ud af undervisningen, samtidig med at både du og din baby får den kontakt og nærhed, I har behov for.
Vi oplever ofte, at helt nyfødte kan være med i undervisningen, hvis du som forælder har kræfterne til det, hvis I sammen kan finde ro og tryghed, og når det ikke forstyrrer de andre studerende.

Vi anbefaler altid at have en partner/anden voksen med, som kan hjælpe og støtte dig som forælder ved at gå ture med barnevognen og være der for både dig og barn.

Når baby bliver lidt større og helt naturligt begynder at være mere vågen, tager det ofte for meget opmærksomhed fra både forælderen og de andre kursister, så i takt med at baby bliver større, bliver det endnu mere centralt at have hjælp med, så du kan nøjes med kun at skulle made og være sammen med baby i pauserne.

Vi har god erfaring med at have både babyer og hjælpere med på instituttet, så både du og dit barn er meget velkomne. Som alt andet er det selvfølgelig noget, vi kan snakke om undervejs, og hvis du er i tvivl, så ring eller skriv endelig til os.

Blackbird Institutes familieterapeutiske uddannelse hviler på en integrativ tilgang til følgende tre teoretiske grundpiller, som vi underviser dig i og lærer dig at bringe i spil i forhold til hinanden:

 • Et eksistentialistisk perspektiv, som beskæftiger sig med menneskers livsproblemer som bl.a. angst, valg, frihed og død, hvor særligt Søren Kierkegaard og Irwin D. Yalom er referenceramme.
 • Et psykodynamisk perspektiv med Sigmund Freuds psykoanalyse som referenceramme, herunder Freuds tanker og begreber om det ubevidste, forsvar og overføringer.
 • Et somatisk perspektiv, som har rod i læren om kroppens mønstre og historie, herunder teori og viden om kroppens kommunikation gennem ansigtsudtryk, stemme, mimik, gestikulation og læren om grounding, vejrtrækning og evnen til at kunne berolige eget og andres nervesystem. Referenceramme for dette perspektiv udgøres af Ditte Marcher, Peter Levine, David Deida, Alexander Lowen og Malcolm Brown.

Derudover bliver du som studerende undervist i sammenhængen mellem de teoretiske grundpiller og nyere fund og forskning inden for neurofysiologi og neuropsykologi.

Du bliver bl.a. undervist i spejlneuroner og deres betydning for menneskers evne til at ’læse’ andres mentale tilstande. Det perspektiv repræsenteres i uddannelsen ved Daniel Stern, Susan Hart, Marianne Bentzen og Paul MacLean som referenceramme.

Du møder desuden også litteratur og tanker af John Bowlby, Jesper Juul, Lars J. Sørensen, Annelise-Lise Løvlie Schibbye, Viktor Frankl og Hanne Hostrup.

Formålet med Blackbird Institutes uddannelser er at uddanne relationskompetente familierådgivere og familieterapeuter, som er teoretisk og praktisk kvalificerede til at afholde professionelle og terapeutiske samtaler – både med familier, individuelle klienter og med par. 

Uddannelsen er fagpersonlig. Det betyder, at du som studerende, udover at få en omfattende og velfunderet teoretisk uddannelse, også vil blive ført igennem en personlig udviklingsproces. Dette gælder på alle uddannelsesårene.

Formålet med uddannelsen realiseres ved at vi:

1)    Garanterer, at du tilbydes velfunderet teoretisk undervisning baseret på både den væsentligste og nyeste viden og litteratur inden for instituttets teoretiske fundament.

2)    Sikrer dig større indsigt i og klarhed over egne mønstre og overlevelsesstrategier og styrker din evne til at indgå i relationer med større frihed. 

3)    Kvalificerer din evne til at skabe kontakt til dig selv og udvikler både dine personlige og faglige forudsætninger for selvrefleksion.

4)    Skaber både teoretiske og praktiske forudsætninger for din indsigt i den kropslige dimension af kontakten mellem mennesker og skærper din evne til at kunne mærke og italesætte, hvad der sker på såvel en klients inderside som yderside.

5)    Skærper din evne til at kunne sætte sig i den andens sted og opleve modtagerens perspektiv

Bygningen, vi bor i på Ragnagade 7, råder over en elevator, som kører fra grundplanet op til 3. sal, hvorfra man kan gå direkte ind i den ene af instituttets undervisningssale. 

Hvis du har spørgsmål til vores tilgængelighed eller behov, vi skal tage særligt hensyn til, så kontakt os endelig.

Spørgsmål & svar til den 4-årige familie- og psykoterapeut uddannelse

Blackbird Institutes psyko- og familieterapeutuddannelse er berammet til fire år.
Hvert enkelt år er sammensat af 9 modulers undervisning, hvor hvert modul består af 3 dages undervisning. Alle dage fra kl.9-16.30. pr. d. 1. august 2023 kl.8.30-16.

I alt får du på den 4-årige psyko- og familieterapeutiske uddannelse 864 lektioners undervisning fordelt på 36 moduler (108 uddannelsesdage).

Uddannelsestiden fordeler sig ligeligt på uddannelsens 4 år, det vil sige med 216 lektioner og 9 moduler pr.år (27 uddannelsesdage pr. år).

Undervisningen fordeler sig på uddannelsens fire år således:

Minimum 450 lektioners undervisning i teori og metode.
Minimum 150 lektioner allokeret til egenterapi/selvrefleksion.
Minimum 200 lektioners færdighedstræning og supervision i gruppe, individuelt eller i kombination heraf.

Der er tre certificeringer og fire årlige evalueringssamtaler på de fire uddannelsesår.

Efter første års undervisning afleverer du en mindre skriftlig opgave og laver en mundtlig præsentation. Når du består din certificering, får du et uddannelsesbevis i livs- og relationskompetence.

For at kunne fortsætte på uddannelsens andet år, skal du bestå certificeringen på første år.

Efter andet års undervisning demonstrerer du dine evner og kompetencer i en rådgivningssession, afleverer en skriftlig opgave og laver en mundtlig præsentation. Når du består certificeringen får du et familierådgiverbevis.

For at kunne fortsætte på uddannelsens tredje og fjerde år, skal du bestå certificeringen på andet år. Efter fire års uddannelse, kan du gå op til den afsluttende certificering og blive psyko- og familieterapeut.

Du er meget velkommen til at skrive til os på:

[email protected]

– hvis du vil vide mere om certificeringerne på uddannelsens fire år.

For at kunne blive certificeret på alle årene, må dit fravær fra undervisningen ikke overstige 3 dage pr. uddannelsesår. Du har altid mulighed for at indhente den undervisning, du mangler på et af vores øvrige hold.

Alle certificeringer bedømmes som bestået/ikke bestået.

Årlig evalueringssamtale
Udover certificeringerne gennemfører vi ved alle uddannelsesårenes afslutning en evalueringssamtale, hvor dine fagpersonlige, rådgivningsmæssige eller terapeutiske kompetencer evalueres. Formålet med evalueringen er at vejlede og rådgive dig om dit fremadrettede uddannelsesforløb, så vi i fællesskab kan sikre, at du får det udbytte af uddannelsen, som du ønsker. 

Ja, 40 timer

 Der er krav om minimum 40 timer individuel egenterapi, som skal opnås ved terapi uden tilknytning til uddannelsen og de tilknyttede personer.

Timerne fordeles med minimum 10 timer hvert studieår.

Den studerende skal kunne dokumentere dette.

For at kunne blive certificeret efter fire års undervisning og blive psyko- og familieterapeut fra Blackbird Institute, skal du kunne dokumentere, at du - udover undervisningen - har modtaget minimum 40 timers terapi og/ supervision i løbet af uddannelsens fire år. Terapien og supervisionen skal foregå hos en autoriseret psykolog eller en psykoterapeut MPF.

Nej, det kan du som udgangspunkt ikke.

Det skyldes, at Blackbird Institutes indstilling er, at en psykoterapeutisk uddannelse er en personfaglig videreuddannelse. Det vil for os sige, at den studerende undervises i faget psykoterapi teoretisk og praktisk, og at uddannelsen samtidig har indlagt en høj grad af personlig involvering og altså kræver et stykke personligt udviklingsarbejde, som er unikt for denne type uddannelse.

​Kvaliteten i en uddannelse til psykoterapeut bygger på, at den skal bestå af et sammenhængende forløb på mindst fire år, hvor der arbejdes med egne temaer på den ene side og med træning af den terapeutiske samtale på den anden side – i processer og relation med andre studerende. 

Der er således også et krav om, at du som studerende modtager 40 timers egenterapi i løbet af de 4 år, uddannelsen løber.

Udgiften til egenterapi ligger ikke i uddannelsesprisen. 

Obs. Undtagelsen fra ovenstående er, at hvis du allerede er uddannet fra et psykoterapeutisk institut, der er medlem af Psykoterapeutforeningen, kan du tage overbygningen i familie- og psykoterapi hos Blackbird Institute, hvis du ønsker en større specialisering i par- og familieterapi.

Læs mere om dette i svaret på spørgsmålet herunder.

Muligheden for merit vurderes konkret for den enkelte ansøger på baggrund af eksamensbeviser, erfaring og tidligere uddannelsessted, og på om du som ansøger lever op til de øvrige optagelseskriterier på instituttet.

Har du allerede taget de første to år af en psykoterapeutisk uddannelse, kan vi sammen drøfte dine muligheder for at tage din overbygning (3. + 4. uddannelsesår) hos os.

I så fald vil vi ofte bede dig deltage på udvalgte moduler på vores grunduddannelse i relationskompetence, fordi uddannelsens første år giver grundlæggende viden om samspillet mellem voksne og børn og interpersonelle relationer, og de øvrige tre år bygger videre på undervisningen fra første år.

Du er altid velkommen til at skrive til os for at få dette spørgsmål nærmere afklaret.

Det gør du på:

[email protected] 

Ja, det er der.

Som udgangspunkt skal du færdiggøre uddannelsens fire år inden for seks år fra din studiestart. Dispensation for dette krav og dermed muligheden for et længere studieforløb kan gives i særlige tilfælde og vurderes individuelt.   

Læs mere om de forskellige undervisere lige her.

Vi giver dig gerne en skræddersyet anbefaling til, hvem du kunne have gavn af at gå i egenterapi hos, på basis af en personlig snak om dine behov og ønsker.

 

Af etiske årsager og af hensyn til dit uddannelsesforløb kan dine undervisere ikke have dig i terapi, så længe du er studerende hos os.

Af samme grunde kan du ikke blive certificeret af en underviser, du har modtaget supervision hos.

 

Du er altid velkommen til at henvende dig til os på mail eller telefon, hvis du har spørgsmål angående din egenterapi og kravene hertil.

Mød nogle af vores studerende

Læs her, hvad vores studerende siger om uddannelsen:

Gør som 10.000 andre

Få tips og gratis rådgivning fra Fie Hørby direkte i din indbakke